Neidio i'r cynnwys

Ein rolau i raddedigion

Darganfyddwch pa rôl i raddedigion sydd orau i chi

Mae ein holl rolau i raddedigion yn brofiad cyfunol o leoliadau, gweithdai datblygu, gweithdai a mwy.

Yn ystod eich cynllun dwy flynedd, byddwch yn cael effaith gadarnhaol, yn cyflawni llawer ac yn dysgu llawer ar hyd y ffordd – byddwch hefyd yn cael digon o gymorth gan eich mentor a'ch rheolwr.

Gwnewch gais yn gynnar am ein bod yn cael llawer iawn o geisiadau ar gyfer ein cynllun i raddedigion. Mae'n bosibl y byddwn hefyd yn dod â'r cyfnod gwneud cais i ben yn gynnar, yn dibynnu ar nifer y ceisiadau a ddaw i law.

O ddydd i ddydd

Fel Graddedig Teithio Llesol, byddwch yn gweithio’n agos gyda thimau yn y gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cynllunio, Datblygu a Chynghori i gefnogi’r gwaith o gynllunio a chyflawni amrywiaeth o brosiectau teithio llesol ar draws ein rhwydweithiau a’n llwybrau. Drwy wneud hynny, byddwch yn gwella eich gwybodaeth am sector teithio llesol Cymru, ac yn cyfrannu at wella ansawdd a chyflymder y gwaith o ddarparu seilwaith. Yn ogystal â datblygu sgiliau trosglwyddadwy allweddol, byddwch hefyd yn cymryd rhan mewn sawl cylchdro yn ystod y cynllun. Gallech dreulio amser gyda’r Gronfa Teithio Llesol, yn cyflawni prosiectau gorsafoedd, yn cynllunio neu’n hyrwyddo’r rhwydwaith, a chyda'r timau newid ymddygiad.

Drwy gydol y cwrs dwy flynedd hwn, byddwch yn gweithio tuag at ennill cymhwyster proffesiynol. Fel rhan o’ch taith ddysgu, byddwch yn cymryd rhan mewn chwe gweithdy datblygu ymarferol a phedair sesiwn gweminar. Hefyd, byddwch yn cyfuno eich dysgu academaidd ac ymarferol i gyflawni prosiect personol sy’n cyfrannu at TrC.


Bydd angen y canlynol arnoch chi

I ymgeisio, bydd angen gradd neu radd-brentisiaeth arnoch mewn maes perthnasol, fel daearyddiaeth, cynllunio neu beirianneg. Mae profiad gwaith neu wirfoddoli mewn maes cysylltiedig yn ddymunol, yn ogystal â sgiliau yn y Gymraeg. Os ydych chi’n frwd dros wella gwasanaethau teithio llesol ac yn dymuno cael effaith go iawn yn TrC, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi.

This years graduate campaign has now closed.

Lleoliad

Lleoliad

Pontypridd

O ddydd i ddydd

Fel Graddedig Bysiau, byddwch yn gweithio’n agos gyda thimau yn y gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cynllunio, Datblygu a Chynghori i gyflawni amrywiaeth o brosiectau datblygu bysiau, profiad cwsmeriaid a thrafnidiaeth bysiau. Ochr yn ochr â thimau prosiect a rhanddeiliaid mewnol, byddwch yn gwneud yn siŵr eu bod yn cael eu cwblhau yn unol â’r amserlen, y gost a’r ansawdd. Yn ogystal â datblygu sgiliau trosglwyddadwy allweddol, byddwch hefyd yn cymryd rhan mewn sawl cylchdro yn ystod y cynllun. Gallech dreulio amser gyda’r timau trawsnewid, rhwydweithiau neu ddatgarboneiddio bysiau.

Drwy gydol y cwrs dwy flynedd hwn, byddwch yn gweithio tuag at ennill cymhwyster proffesiynol. Fel rhan o’ch taith ddysgu, byddwch yn cymryd rhan mewn chwe gweithdy datblygu ymarferol a phedair sesiwn gweminar. Hefyd, byddwch yn cyfuno eich dysgu academaidd ac ymarferol i gyflawni prosiect personol sy’n cyfrannu at TrC.


Bydd angen y canlynol arnoch chi

I ymgeisio, bydd angen gradd neu radd-brentisiaeth arnoch mewn maes perthnasol, fel busnes, trafnidiaeth, peirianneg neu wyddoniaeth. Mae profiad gwaith neu wirfoddoli mewn maes cysylltiedig yn ddymunol, yn ogystal â sgiliau yn y Gymraeg. Os ydych chi’n barod i helpu i drawsnewid rhwydwaith bysiau Cymru, byddem wrth ein boddau’n clywed gennych chi.

This years graduate campaign has now closed.

Lleoliad

Lleoliad

Pontypridd, gydag opsiwn ar gyfer gweithio hybrid neu mewn swyddfa TrC arall

O ddydd i ddydd

Fel Graddedig Busnes Cyffredinol o fewn y tîm Masnachol, byddwch yn gweithio'n agos gyda thimau prosiect i oruchwylio a chyflawni prosiectau yn brydlon, cost ac ansawdd. A'ch rôl chi fydd rheoli holl elfennau'r prosiectau hynny gan gynnwys y cwmpas, amserlenni, cyllid, risgiau ac adnoddau. Byddwch hefyd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i randdeiliaid prosiect am gynnydd pob prosiect. Ar hyd y ffordd, byddwch yn ymgymryd â chylchdroadau amrywiol megis Contractau Masnachol, Strategaeth Fasnachol, a Rheoli Ystadau a Chyfleusterau. A byddwch hyd yn oed yn datblygu ac yn cyflwyno prosiect personol, gan gyfuno dysgu academaidd ac ymarferol i gyfrannu at eich datblygiad personol.

Drwy gydol y cwrs dwy flynedd hwn, byddwch yn gweithio tuag at ennill cymhwyster proffesiynol. Fel rhan o’ch dysgu, byddwch yn cymryd rhan mewn chwe gweithdy datblygu ymarferol a phedair sesiwn gweminar. Hefyd, byddwch yn cyfuno eich dysgu academaidd ac ymarferol i gyflwyno prosiect personol sy’n cyfrannu at TrC.

Bydd angen y canlynol arnoch chi

I wneud cais, bydd angen gradd neu brentisiaeth arnoch mewn maes perthnasol, fel Astudiaethau Busnes, Rheoli Busnes, Rheoli Gweithrediadau neu debyg. Mae profiad gwaith neu wirfoddoli mewn maes cysylltiedig yn ddymunol, yn ogystal â sgiliau Cymraeg. Os ydych yn barod i helpu i drawsnewid rhwydwaith bysiau Cymru, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

This years graduate campaign has now closed.

Lleoliad

Lleoliad

Pontypridd or Wrexham

O ddydd i ddydd

Fel myfyriwr Graddedig Peirianneg, byddwch chi'n gweithio'n agos gyda thimau yn y Gyfarwyddiaeth Peirianneg a Chynhyrchu Fflyd wrth i chi reoli gwahanol elfennau o ffordd o fyw prosiect fflyd. Byddwch yn defnyddio egwyddorion peirianneg allweddol i sefyllfaoedd bywyd go iawn wrth i chi ddod yn ymarferol gyda chynnal trenau newydd ac etifeddiaeth, cymhwyso gwybodaeth dechnegol i ymchwiliadau diogelwch a gwelliannau dibynadwyedd ac adeiladu gwybodaeth eang o seilwaith, cynnal a chadw a gweithrediadau teithwyr. Nid yn unig y byddwch chi'n ennill sgiliau trosglwyddadwy allweddol, ond byddwch chi hefyd yn cymryd rhan mewn sawl cylchdro yn ystod y cynllun. Gallech dreulio amser mewn timau cynnal a chadw stoc, seilwaith rheilffyrdd a gweithrediadau, rheoli masnachol a rheoli prosiectau a dylunio peirianneg.

Drwy gydol y cwrs dwy flynedd hwn, byddwch yn gweithio tuag at ennill cymhwyster proffesiynol. Fel rhan o’ch taith ddysgu, byddwch yn cymryd rhan mewn chwe gweithdy datblygu ymarferol a phedair sesiwn gweminar. Hefyd, byddwch yn cyfuno eich dysgu academaidd ac ymarferol i gyflawni prosiect personol sy’n cyfrannu at TrC.

Bydd angen y canlynol arnoch chi

I ymgeisio, bydd angen gradd neu radd-brentisiaeth arnoch mewn disgyblaeth peirianneg fecanyddol neu electronig. Mae profiad gwaith neu wirfoddoli mewn maes cysylltiedig yn ddymunol, yn ogystal â sgiliau yn y Gymraeg. Os ydych chi’n cael eich sbarduno gan ganlyniadau, yn drefnus iawn, ac eisiau siapio dyfodol TrC mewn ffordd gadarnhaol – dyma’r rôl i chi.

This years graduate campaign has now closed.

Lleoliad

Lleoliad

Depo Cynnal a Chadw Treganna

O ddydd i ddydd

Fel Graddedig Cyllid, byddwch yn gweithio’n agos â thimau yn y gyfarwyddiaeth Ariannol. Gan weithio’n agos gyda’r timau cyllid canolog a rhanddeiliaid mewnol eraill, byddwch yn cyfrannu at amrywiaeth o weithgareddau a phrosiectau sy’n cefnogi darpariaeth gyllid fewnol TrC. Yn ogystal â datblygu sgiliau trosglwyddadwy allweddol, byddwch yn archwilio gwahanol feysydd o fewn y tîm, gan gynnwys cyfuniadau, pensiynau, partneriaethau busnes ac archwiliadau mewnol. Ar ben hynny, byddwch yn treulio amser ar secondiad gydag un o bartneriaid TrC.

Fel graddedig Cyllid yn TrC byddwch yn ymgymryd â rhaglen wedi’i diffinio dros dair neu bedair blynedd, sydd wedi’i theilwra i’r cymhwyster proffesiynol o’ch dewis. Bydd y cymhwyster rydych chi’n ei ddewis yn cael ei drafod a’i gytuno cyn i chi gael eich cyflogi. Gallwch ddewis astudio tuag at: Cynllun Cyllid 3 Blynedd ACCA neu Cynllun Cyllid 4 Blynedd CIMA


Bydd angen y canlynol arnoch chi

I ymgeisio, bydd angen gradd neu radd-brentisiaeth arnoch mewn maes perthnasol, fel cyllid a chyfrifeg. Mae profiad gwaith neu wirfoddoli mewn maes cysylltiedig yn ddymunol, yn ogystal â sgiliau yn y Gymraeg. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cyllid ac yn dymuno cael effaith go iawn yn TrC, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi.

This years graduate campaign has now closed.

Lleoliad

Lleoliad

Pontypridd

O ddydd i ddydd

Fel Graddedig Rheoli Gweithrediadau, byddwch yn gweithio’n agos â thimau yng nghyfarwyddiaeth y Prif Swyddog Gweithrediadau. Byddwch yn gweithio gyda meysydd busnes allweddol i ddysgu sut mae’r rheilffyrdd yn cael eu rhedeg, ac yn rheoli gwahanol elfennau ar gylch bywyd y prosiect gan gynnwys amserlenni, cyllid, adnoddau a risgiau. Yn ogystal â datblygu sgiliau trosglwyddadwy allweddol, byddwch hefyd yn cymryd rhan mewn sawl cylchdro yn ystod y cynllun. Gallech dreulio amser gyda gyrwyr a goruchwylwyr, yn ogystal â thimau cynllunio, diogelwch a gorsafoedd.

Drwy gydol y cwrs dwy flynedd hwn, byddwch yn gweithio tuag at ennill cymhwyster proffesiynol. Fel rhan o’ch taith ddysgu, byddwch yn cymryd rhan mewn chwe gweithdy datblygu ymarferol a phedair sesiwn gweminar. Hefyd, byddwch yn cyfuno eich dysgu academaidd ac ymarferol i gyflawni prosiect personol sy’n cyfrannu at TrC.


Bydd angen y canlynol arnoch chi

I ymgeisio, bydd angen gradd neu radd-brentisiaeth arnoch mewn unrhyw bwnc. Mae profiad gwaith neu wirfoddoli mewn maes cysylltiedig yn ddymunol, yn ogystal â sgiliau yn y Gymraeg. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn rheoli gweithrediadau ac yn dymuno cael effaith go iawn yn TrC, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi.

This years graduate campaign has now closed.

Lleoliad

Lleoliad

Tŷ San Padrig, Caerdydd (gan deithio ar draws Rhwydwaith TrC)

O ddydd i ddydd

Fel Graddedig Cynllunio Trafnidiaeth, byddwch yn gweithio’n agos â thimau yn y gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cynllunio, Datblygu a Chynghori. Byddwch yn darparu cymorth ac arweiniad technegol ar faterion trafnidiaeth ar draws ystod eang o brosiectau cyffrous. Yn broffesiynol ac yn effeithiol, byddwch yn cynnig cyngor ar bolisi sy’n seiliedig ar ddogfennau, gwerthusiadau ac achosion busnes. Yn ogystal â datblygu sgiliau trosglwyddadwy allweddol, byddwch hefyd yn cymryd rhan mewn sawl cylchdro yn ystod y cynllun. Gallech dreulio amser gyda’r ymgynghoriaeth, y tîm dadansoddi, y tîm teithio llesol neu’r tîm bysiau.

Drwy gydol y cwrs dwy flynedd hwn, byddwch yn gweithio tuag at ennill cymhwyster proffesiynol. Fel rhan o’ch taith ddysgu, byddwch yn cymryd rhan mewn chwe gweithdy datblygu ymarferol a phedair sesiwn gweminar. Hefyd, byddwch yn cyfuno eich dysgu academaidd ac ymarferol i gyflawni prosiect personol sy’n cyfrannu at TrC.


Bydd angen y canlynol arnoch chi

I ymgeisio, bydd angen gradd ôl-radd (Meistr) arnoch mewn pwnc perthnasol, fel trafnidiaeth a chynllunio, trafnidiaeth drefol neu gynllunio trafnidiaeth a pheirianneg. Mae profiad gwaith neu wirfoddoli mewn maes cysylltiedig yn ddymunol, yn ogystal â sgiliau yn y Gymraeg. Os ydych chi’n frwd dros gynllunio trafnidiaeth ac yn dymuno cael effaith go iawn yn TrC, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi.

This years graduate campaign has now closed.

Lleoliad

Lleoliad

Pontypridd neu Wrecsam

Proses gwneud cais

Cam 1

Ffurflen gais

Rhowch eich manylion personol ac atebwch rai cwestiynau ategol.

Cyfweliad fideo

Cyfweliad fideo

Dyma ein cyfle i ddod i'ch adnabod chi. Yn y cyfweliad ar-lein hwn, byddwn yn trafod pethau yn fanylach a byddwch yn cael cyfle i ofyn cwestiynau i ni.

Cam 4

Asesiad rhithwir

Cyfweliad wedi'i recordio yw'r cyfweliad fideo lle byddwch yn mewngofnodi i system ar-lein, yn cael sawl cwestiwn ac yn cofnodi eich atebion.

Cyfweliad terfynol

Fyneb yn wyneb / bron gyda'r Rheolwr Llogi