Neidio i'r cynnwys

Ein rolau i raddedigion

Darganfyddwch pa rôl i raddedigion sydd orau i chi

Mae ein holl rolau i raddedigion yn brofiad cyfunol o leoliadau, gweithdai datblygu, gweithdai a mwy.

Yn ystod eich cynllun dwy flynedd, byddwch yn cael effaith gadarnhaol, yn cyflawni llawer ac yn dysgu llawer ar hyd y ffordd – byddwch hefyd yn cael digon o gymorth gan eich mentor a'ch rheolwr.

Gwnewch gais yn gynnar am ein bod yn cael llawer iawn o geisiadau ar gyfer ein cynllun i raddedigion. Mae'n bosibl y byddwn hefyd yn dod â'r cyfnod gwneud cais i ben yn gynnar, yn dibynnu ar nifer y ceisiadau a ddaw i law.

Yn anffodus, oherwydd nifer uchel o geisiadau wedi'u cwblhau, rydym bellach wedi cau ceisiadau ar gyfer y Cynllun i Raddedigion Cyllid. Mae hyn yn golygu na fydd eich cais bellach yn cael ei gyflwyno na'i ystyried.

O ddydd i ddydd

Byddwch yn archwilio llawer o feysydd cyllid ar y cynllun hwn, gan symud rhwng cyllid canolog, partneru busnes cyllid, trawsnewid cyllid ac archwilio mewnol.

Mae llawer iawn y gallwch fod yn rhan ohono, megis: prosesu pryniannau a datganiadau cyflenwyr, paratoi rhagolygon a chyllidebau, profi gwelliannau a rhoi systemau newydd ar waith.  Byddwch hefyd yn astudio ar gyfer cymhwyster cyfrifeg proffesiynol (ACCA), a fydd yn gwneud y cynllun hwn yn amrywiol, yn heriol ac yn werth chweil.

Bydd cynllunio a chyfathrebu'n rheolaidd â rhanddeiliaid a phartneriaid Trafnidiaeth Cymru yn hanfodol i lwyddiant pawb – a'ch profiad chi.

Eich rhwydwaith cymorth

Tîm cyllid neu'n dîm cyllid, bydd gennych gefnogaeth y Rheolwr Ariannol.

Bydd angen y canlynol arnoch

 • Gradd mewn maes perthnasol megis: Cyllid, Cyfrifeg, Astudiaethau Busnes neu Economeg.
 • Dealltwriaeth o feddalwedd Microsoft Office, yn enwedig Excel.
 • Sgiliau llythrennedd, rhifyddol a dadansoddi da.
 • Hanes blaenorol o gyfrannu at brosiect tîm llwyddiannus a'i gyflawni.
 • Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig da.
 • Sgiliau trefnu gwych i gydbwyso eich amserlen.
 • Gallu i weithio ar eich menter eich hun pan fydd angen a rheoli blaenoriaethau mewn amgylchedd cyflym.
 • Byddai sgiliau Cymraeg yn wych, ond nid ydynt yn hanfodol.
Lleoliad

Lleoliad

Pontypridd
Dyddiad Cau

Dyddiad Cau

9yb, 11 Ionawr 2021
>Cyflog

Cyflog

£27,000

Yn anffodus, oherwydd nifer uchel o geisiadau wedi'u cwblhau, rydym bellach wedi cau ceisiadau ar gyfer y Cynllun i Raddedigion Cyllid. Mae hyn yn golygu na fydd eich cais bellach yn cael ei gyflwyno na'i ystyried.

O ddydd i ddydd

Byddwch yn symud drwy dri maes allweddol: rheoli asedau, peirianneg ac ymgynghori. Bydd hyn yn eich helpu i ddeall sut maent yn cydweithio i gyflawni prosiectau peirianneg llwyddiannus ar gyfer Llywodraeth Cymru.

Mae ein cynllun Peirianneg yn gyffrous ac yn gyflym. O gyfrannu at brosiectau seilwaith gwerth miliynau o bunnau i gefnogi'r gwaith o reoli risg, cwmpas a chontractau, bydd rhywbeth i weithio arno bob amser. Bydd cysylltu â thimau gwahanol, partneriaid Trafnidiaeth Cymru a rhanddeiliaid eraill yn golygu y byddwch yn creu llawer o gysylltiadau hefyd.

Byddwch hefyd yn cwblhau astudiaethau academaidd, yn cymryd rhan mewn gweithdai ac yn meithrin eich datblygiad personol.

Eich rhwydwaith cymorth

Byddwch yn cael cymorth gan yr holl dimau ar eich lleoliad yn ogystal â'ch uwch-noddwr.

Bydd angen y canlynol arnoch

 • Gradd mewn maes perthnasol megis Peirianneg Sifil neu faes tebyg.
 • Gallu i gydbwyso eich llwyth gwaith â gwaith astudio academaidd.
 • Hanes blaenorol o gyflawni prosiect tîm a chyfrannu at ei lwyddiant.
 • Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig da.
 • Gallu i ddilyn cyfarwyddiadau a gweithio ar eich menter eich hun pan fydd angen.
 • Byddai sgiliau Cymraeg yn wych, ond nid ydynt yn hanfodol.
Lleoliad

Lleoliad

Pontypridd
Dyddiad Cau

Dyddiad Cau

9yb, 12 Chwefror 2021
>Cyflog

Cyflog

£27,000

Yn anffodus, oherwydd nifer uchel o geisiadau wedi'u cwblhau, rydym bellach wedi cau ceisiadau ar gyfer y Cynllun i Raddedigion Cyllid. Mae hyn yn golygu na fydd eich cais bellach yn cael ei gyflwyno na'i ystyried.

O ddydd i ddydd

Byddwch yn gweithio mewn tîm amlddisgyblaethol i hyrwyddo asesiadau risg ar draws nifer o brosiectau sy'n cyd-fynd â'n gweledigaeth ni a Llywodraeth Cymru.

Byddwch yn meithrin eich sgiliau ac yn dysgu wrth i chi gydgysylltu adolygiadau Dadansoddi Risgiau Meintiol a chyfrannu at brosiectau allweddol ym mhob rhan o Trafnidiaeth Cymru, eu rheoli a'u cefnogi. Drwy fonitro, coladu a gwerthuso ffrydiau adrodd ar risgiau, byddwch yn helpu i gadw'r cyhoedd yn ddiogel a chadw Cymru i symud.

Byddwch hefyd yn datblygu prosiectau personol drwy gyfuno eich profiad ymarferol â gwaith dysgu academaidd.

Eich rhwydwaith cymorth

Byddwch yn rhan o'r tîm Dadansoddi Risgiau a byddwch yn cael cymorth gan y Rheolwr Risgiau.

Bydd angen y canlynol arnoch

 • Gradd mewn Rheoli Risgiau.
 • Meddylfryd dadansoddol.
 • Profiad o weithio mewn tîm a chyfrannu at lwyddiant ei amcanion.
 • Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig da.
 • Gallu i ddilyn cyfarwyddiadau a gweithio ar eich menter eich hun pan fydd angen.
 • Byddai sgiliau Cymraeg yn wych, ond nid ydynt yn hanfodol.
Lleoliad

Lleoliad

Pontypridd
Dyddiad Cau

Dyddiad Cau

9yb, 01 Chwefror 2021
>Cyflog

Cyflog

£27,000

Yn anffodus, oherwydd nifer uchel o geisiadau wedi'u cwblhau, rydym bellach wedi cau ceisiadau ar gyfer y Cynllun i Raddedigion Cyllid. Mae hyn yn golygu na fydd eich cais bellach yn cael ei gyflwyno na'i ystyried.

O ddydd i ddydd

Byddwch yn symud drwy amrywiaeth o feysydd cynllunio trafnidiaeth, gan ddysgu sut mae popeth yn cydgysylltu i gwblhau prosiectau technegol ar amser, o fewn y gyllideb ac yn ddiogel.

Eich swydd fydd cefnogi a chysylltu ag amrywiaeth o dimau ym mhob rhan o Trafnidiaeth Cymru gan ddarparu cyngor polisi trafnidiaeth drwy lunio amrywiaeth o adroddiadau. Byddwch hefyd yn datblygu cydberthnasau â chyflenwyr a gwasanaethau cyflenwi Trafnidiaeth Cymru. Bydd eich rôl yn bwysig am y byddwch yn helpu i lunio gwasanaethau cynllunio ym maes llywodraethu, gan  adrodd ar weithgorau technegol a grwpiau llywio gweithredol.

Tra byddwch yn meithrin eich sgiliau proffesiynol, byddwch hefyd yn ymgymryd â gwaith astudio academaidd ac yn ymuno â gweithdai i gefnogi eich datblygiad proffesiynol.

Eich rhwydwaith cymorth

Byddwch yn gweithio gyda Chynllunwyr Trafnidiaeth eraill ac yn dod yn rhan o'r tîm Rheoli Prosiectau. Bydd yr Uwch-reolwr Prosiect yn rhoi cymorth ac arweiniad llawn ar hyd y ffordd.

Bydd angen y canlynol arnoch

 • Gradd mewn disgyblaeth cynllunio trafnidiaeth berthnasol megis peirianneg sifil, trafnidiaeth a chynllunio neu ddisgyblaeth debyg.
 • Sgiliau cyfathrebu da i drafod pynciau technegol â chleientiaid ym mhob rhan o'r sefydliad.
 • Dealltwriaeth sylfaenol o baratoi ac arfarnu achosion busnes, gan gynnwys gwybodaeth am ofynion WelTAG, Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru.
 • Gwybodaeth sylfaenol am reoliadau iechyd, diogelwch ac amgylcheddol a dealltwriaeth ohonynt, i gefnogi diwylliant diogelwch cryf.
 • Gallu i feddwl yn greadigol ac yn rhesymegol er mwyn datblygu atebion arloesol ac amserol.
 • Gwybodaeth eang am y sector trafnidiaeth a diddordeb ynddo.
 • Byddai sgiliau Cymraeg yn wych, ond nid ydynt yn hanfodol.
Lleoliad

Lleoliad

Pontypridd
Dyddiad Cau

Dyddiad Cau

9yb, 01 Chwefror 2021
>Cyflog

Cyflog

£27,000

Proses gwneud cais

Cam 1

Ffurflen gais

Rhowch eich manylion personol ac atebwch rai cwestiynau ategol.

Cyfweliad fideo

Cyfweliad fideo

Dyma ein cyfle i ddod i'ch adnabod chi. Yn y cyfweliad ar-lein hwn, byddwn yn trafod pethau yn fanylach a byddwch yn cael cyfle i ofyn cwestiynau i ni.

Cam 4

Asesiad rhithwir

Cyfweliad wedi'i recordio yw'r cyfweliad fideo lle byddwch yn mewngofnodi i system ar-lein, yn cael sawl cwestiwn ac yn cofnodi eich atebion.